اتوماسیون دیسپاچینگ و SCADA درسیستم های قدرت

نام درس اتوماسیون دیسپاچینگ و SCADA درسیستم های قدرت
کد درس 8101687
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز