اتصالات میانی و نانوسیم ها در مدارات مجتمع VLSI و نانوسیستم ها

نام درس اتصالات میانی و نانوسیم ها در مدارات مجتمع VLSI و نانوسیستم ها
کد درس 8101985
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز