اخبار

بازگشت به صفحه کامل

ساختارهای سیلیکونی معلق در ابعاد میکرومتر ساخته شده در آزمایشگاه لایه نازک

ساختارهای سیلیکونی معلق در ابعاد میکرومتر ساخته شده در آزمایشگاه لایه نازک