دانشجویان دکتری

نمایش 501 - 528 از 528 نتیجه
از 11
زهره نقیبی

زهره نقیبی

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1393
سیدمحمدحسین نقوی

سیدمحمدحسین نقوی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1392
پرنیا نقوی

پرنیا نقوی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
سال ورود: 1397
محمدرضا نیک زاد

محمدرضا نیک زاد

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1390
امیررضا نکویی

امیررضا نکویی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1395
پویا نمکی

پویا نمکی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1396
امیرسامان نورامین

امیرسامان نورامین

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1389
سیدمهدی نوری بروجردی

سیدمهدی نوری بروجردی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1392
احمد نورعلی زاده خرمی

احمد نورعلی زاده خرمی

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1393
مریم نوروزی

مریم نوروزی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1395
ارزو هاتفی قهفرخی

ارزو هاتفی قهفرخی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
سال ورود: 1395
سیدسینا هاشمی

سیدسینا هاشمی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1396
سیدمحمد هاشمی

سیدمحمد هاشمی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1393
احسان هاشمی

احسان هاشمی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1387
مونا هاشمی

مونا هاشمی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
سال ورود: 1396
ساسان هاشمی زاده اشان

ساسان هاشمی زاده اشان

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1395
مصطفی هاشمی طاهری

مصطفی هاشمی طاهری

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1395
سعید هراتیان

سعید هراتیان

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1395
سیدرضا هژبرالساداتی

سیدرضا هژبرالساداتی

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1393
نجمه هنری

نجمه هنری

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1393
فرزاد هورفر

فرزاد هورفر

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1388
شقایق وحدت

شقایق وحدت

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1395
علی ورداسبی

علی ورداسبی

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1391
امین یوسفی

امین یوسفی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
سال ورود: 1396
الاله وفایی

الاله وفایی

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1388
عبدالرحمن وکیلی

عبدالرحمن وکیلی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی فناوری اطلاعات
سال ورود: 1396
مریم ولیعی ابرقویی

مریم ولیعی ابرقویی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: فناوری نانو - نانوالکترونیک
سال ورود: 1395
امیرعلی ولی نژاد

امیرعلی ولی نژاد

بخش آموزشی: -
گرایش: فناوری نانو گرایش نانو الکتریک
سال ورود: 1397
نمایش 501 - 528 از 528 نتیجه
از 11