دانشجویان دکتری

نمایش 51 - 100 از 528 نتیجه
از 11
کاوه اکبرزاده شعرباف

کاوه اکبرزاده شعرباف

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1394
هدیل الغفری

هدیل الغفری

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1395
یاسین آل کجباف

یاسین آل کجباف

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1392
اردوان اللهی

اردوان اللهی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
سال ورود: 1398
علی الهی

علی الهی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1391
بهاره امانی

بهاره امانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
سال ورود: 1396
مهدی امیری

مهدی امیری

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1393
شروین امیرسلیمانی

شروین امیرسلیمانی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1391
مینا امیری نوجه ده سادات

مینا امیری نوجه ده سادات

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1392
محمدحسن امیریون

محمدحسن امیریون

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1392
ایمان امین الرعایایی یمینی

ایمان امین الرعایایی یمینی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1390
سهراب امینی ولاشانی

سهراب امینی ولاشانی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1394
رضا اینانلو

رضا اینانلو

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1393
محمد انصاری

محمد انصاری

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1392
ایمان انصاریپور

ایمان انصاریپور

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1395
سیدعلی انصارمحمدی

سیدعلی انصارمحمدی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
سال ورود: 1396
اسما ایوازه

اسما ایوازه

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1396
نفیسه بابایی

نفیسه بابایی

بخش آموزشی: مهندسی پزشکی
گرایش: مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
سال ورود: 1394
مرتضی بیابانی کهنه شهری

مرتضی بیابانی کهنه شهری

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1396
علی بابائیان عقدا

علی بابائیان عقدا

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1396
امیر بابکی

امیر بابکی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1393
محمدعلی بیات مختاری

محمدعلی بیات مختاری

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1394
سهیلا بارچی نژاد

سهیلا بارچی نژاد

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1395
عبدالمهدی باقری

عبدالمهدی باقری

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1396
علیرضا باقری

علیرضا باقری

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1396
ابراهیم باقری کرانی

ابراهیم باقری کرانی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1394
رضا بخردیان

رضا بخردیان

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1394
وحید بدری

وحید بدری

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1392
هادی برج خانی

هادی برج خانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
سال ورود: 1393
زینب برهانی فرد

زینب برهانی فرد

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1396
آرش برومند

آرش برومند

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1394
پریسا بزمی

پریسا بزمی

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1395
محمد بشیرپور

محمد بشیرپور

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1392
کتایون بشرخواه

کتایون بشرخواه

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1396
جواد بصیری

جواد بصیری

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1390
علی بلالی بیدگلی

علی بلالی بیدگلی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
سال ورود: 1393
سعید بلمکی

سعید بلمکی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق گرایش قدرت
سال ورود: 1397
عباس بی نیاز

عباس بی نیاز

بخش آموزشی: مهندسی پزشکی
گرایش: مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
سال ورود: 1394
محمد بهاریان

محمد بهاریان

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج
سال ورود: 1396
محمد بهارلو

محمد بهارلو

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1392
سیف اله بهرامی

سیف اله بهرامی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1394
وحید بهرامی

وحید بهرامی

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1396
حمید بهرامی

حمید بهرامی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1392
شیدا بهرامی

شیدا بهرامی

بخش آموزشی: مهندسی پزشکی
گرایش: مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
سال ورود: 1396
فائقه بوربورحسینبیگی

فائقه بوربورحسینبیگی

بخش آموزشی: -
گرایش: فناوری نانو گرایش نانو الکتریک
سال ورود: 1396
change-logo

مرضیه پاروئی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
سال ورود: 1396
وحید پاشازاده

وحید پاشازاده

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1392
مسعود پاشایی فر

مسعود پاشایی فر

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1393
فرهاد پاکدامن

فرهاد پاکدامن

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1392
مونا پدرام

مونا پدرام

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1394
نمایش 51 - 100 از 528 نتیجه
از 11