نمایشگر یک مطلب

همکاران امور اجرایی دانشکده:مهدی جالو،روزبه بی‌غم،سراج سیاوش،رضا بیگلری،عین اله رحیمی

و با تشکر از جناب آقای محمد علییاری و سرکار خانم زهرا بیابانی

امور اجرایی این رویداد با همیاری انجمن‌های دانشجویی دانشکده انجام شد: