برنامه

برنامه زمان‌بندی روز پروژه

 

 

ششمین دوره برنامه روز پروژه در روز چهارشنبه 12‌ام تیرماه برگزار خواهد شد،برنامه های آتی متعاقباً اعلام خواهد شد.