برنامه روز پروژه

"برای دوره جاری، روز پروژه برای اولین بار در 22 شهریورماه 1396 برگزار خواهد شد. در این روز حدود 75 پروژه کارشناسی در 9 گرایش مختلف، در محل لابی ساختمان شماره دو دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران به صورت پوستری ارائه خواهند شد. زمانبندی برنامه شامل دو قسمت ارزیابی از ساعت 8:30 تا 10:30 و قسمت بازدید عموم از ساعت 10:30 تا 12:30 تنظیم شده است.

در قسمت ارزیابی کار هر دانشجو توسط دو استاد ارزیاب از استادان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ارزیابی خواهد شد. نمره نهایی دانشجو بر اساس نمره ارزیابها و نمره استاد راهنما و داور (که قبلا دانشجو در سایت آپلود کرده است) تعیین می شود و بر اساس آن 10 در صد پروژه ­های برتر هر گرایش مشخص می شوند.

بازدید عمومی برای ساعت 10:30 تا 12:30 برنامه ریزی شده است و اختصاص دارد به بازدید خانواده ها،  شرکت های فناور، سرمایه گذاران، کارآفرینان و رسانه ها.

در نهایت ساعت 12:30 و در مراسم اختتامیه گواهی نامه پروژه برتر به پروژه های برگزیده اعطا خواهد شد."

 

 

برنامه زمان‌بندی روز پروژه 

 

ارائه پروژه‌ها و ارزیابی پوسترهای پروژه‌های دانشجویان توسط اساتید ارزیاب

8:30 الی 10:30

مصاحبه خبری با دانشجویان و توضیح مختصری درمورد پروژه و پوستر 

10:30 الی 11

بازدید خانواده ها،  شرکت های فناور، سرمایه گذاران، کارآفرینان و رسانه ها

10:30 الی 12:30

انتخاب پروژه های برگزیده و اهدای گواهی نامه 

12 الی 12:30