عناوین برگزیده

در پایان رویداد برگزاری روز پروژه اسامی پروژه های منتخب اعلام خواهد شد و به  پروژههای برگزیده  جوایز ارزندهای به رسم یادبود تقدیم میشود.