پروژه های برگزیده

در هفتمین دوره جشنواره پروژه کارشناسی نیز طبق روال سنوات گذشته از بین پروزه های انجام شده تعدادی از این پروژه ها انتخاب به برگزیدگان جوایزی اهدا شد.