برنامه ها

دهمین دوره برنامه روز پروژه درتاریخ 26 شهریور 99 برگزار خواهد شد. 

 

زمان ارزیابی پروژه ها 

 

جدول زمانبندی به شرح زیر می‌باشد: