نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهدی محسنی

مهدی محسنی


مهدی محسنی

دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: mahdi [d0t] mohseni [at] ut.ac.ir

زمینه‌های اصلی مورد علاقه وی پردازش زبان طبیعی و متن‌کاوی استحاصل تحقیقاتی که انجام داده ومشارکت‌های که در پرژوه‌های مختلف داشته، توسعه ابزارهای پردازشی متعددی مانند برچسب‌گذار اجزای کلام، بن‌واژه‌یاب، خوشه‌بند متون، رده‌بند متون، تشخیص‌دهنده موجودیت‌های اسمی و استخراج‌گر روابط بوده استدیگر زمینه‌های موردعلاقه وی پردازش‌های بین زبانی،تحلیل شبکه‌های اجتماعی و یادگیری ماشین است.

فعالیت در کارگروه خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای که هدف آن توسعه زیرساخت‌های توسعه‌ای و ابزارهای کاربردی پردازش محتوای فارسی در محیط‌های دیجیتال است از سوابق وی می‌باشد. همچنین همکاری با آزمایشگاه زبانشانسی محاسباتی دانشگاه تهران جز سوابق پژوهشی وی است. نتایج پژوهش‌های انجام‌گرفته که در حوزه تحلیل‌های پیکره‌ای بوده است در قالب کتابی با عنوان «فرهنگ بسامدی: بر اساس پیکره زبان فارسی امروز» نشر دانشگاه تهران به تبع رسیده است.