اعضای هیات علمی

محمدجواد دوستی

محمدجواد دوستی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی