اعضای هیات علمی

احمد کلهر

احمد کلهر،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82089780
اتاق : 2-322
صفحه رخ نما
Scopus
  • 410 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 578 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال