اعضای هیات علمی

علیرضا آخوندی اصل

علیرضا آخوندی اصل،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی
شماره تماس : 82084907
اتاق : -
صفحه رخ نما