اعضای هیات علمی

بهنام بهرک

بهنام بهرک،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | شبکه و سیستم‎های امن
شماره تماس : 82084305
اتاق : 1-404
صفحه رخ نما
Scopus
  • 253 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 457 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال