اعضای هیات علمی

فتحیه فقیه خراسانی

فتحیه فقیه خراسانی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084340
اتاق : 2-714
صفحه رخ نما
Scopus
  • 29 ارجاعات
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 86 ارجاعات
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ساختمان های داده 8101437 3 01 1399/04/09 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
روش های رسمی در مهندسی نرم افزار 8101744 3 01 1398/11/01 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
سیستم های توزیع شده 8101924 3 01 | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/23 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 58 نامشخص 3973
ساختمان های داده 8101437 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
آزمون نرم افزار 8101743 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
روش های رسمی در مهندسی نرم افزار 8101744 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/11/02 (08:30 - 11:30) ترم اول 1397
سیستم های توزیع شده 8101924 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/24 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
ساختمان های داده 8101437 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
مباحث ویژه 3 8101453 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
روش های رسمی در مهندسی نرم افزار 8101744 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/03 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
مباحث ویژه در نرم افزار 1 8101658 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/25 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
ساختمان های داده 8101437 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه در نرم افزار 4 8101803 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
روش های رسمی در مهندسی نرم افزار 8101744 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/18(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1