اعضای هیات علمی

فتحیه فقیه خراسانی

فتحیه فقیه خراسانی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084340
اتاق : 2-714
صفحه رخ نما
Scopus
  • 28 ارجاعات
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 72 ارجاعات
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال