اعضای هیات علمی

،(مرحوم)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک | معماری کامپیوتر
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی