اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرخ امینی فر

فرخ امینی فر،

دانشیار
 • ، Committee Member, Transmission Security (TS) Subcommittee, Power System Operation (PSO) Committee, IEEE Power & Energy Society
 • ، Committee Member, Reliability, Risk, and Probability Applications (RRPA) Subcommittee, Power System Analysis, Computing and Economics (PSACE) Committee, IEEE Power & Energy Society
 • پژوهشگاه نیرو ، عضو کمیته راهبری تدوین نقشه راه پایایی
 • بخش ایران IEEE ، عضو کمیته ارتفای بخش ایران IEEE
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، همکاری در برگزاری مراسم نکوداشت پروفسور مسعود سلطانی
 • انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران ، عضو کمیته راهبردی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر داشگاه تهران ، عضو کمیته علمی و اجرایی دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، عضو کمیته برگزاری مراسم نکوداشت پروفسور زاده
 • نجمن علمی شبکه هوشمند انرزی ایران ، عضویت در کارگروه واژه گزینی انجمن علمی شبکه هوشمند انرزی ایران
 • ، Proctor to guide and oversee competing teams for the IEEEXtreme 10.0
 • گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان ، عضو قطب علمی ریزشبکه و شبکه های هوشمند الکتریکی
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ، عضو هیئت موسس مرکز پژوهشی سیستم های سایبر فیزیکی
 • پژوهشکاه نیرو ، عضو کمیته راهبری مرکز توسعه فناوری سامانه های انتقال توان با ظرفیت بالا
 • سیگره ایران ، عضو کمیته مطالعاتی عملیات سیستم و کنترل سیگره ایران
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 61119747
اتاق : 2 - 319
Scopus
 • 2313 ارجاعات
 • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
Google Scholar
 • 21 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

پروفایل

 • سیگره ایران ، عضو کمیته مطالعاتی عملیات سیستم و کنترل سیگره ایران 1396←…
 • پژوهشکاه نیرو ، عضو کمیته راهبری مرکز توسعه فناوری سامانه های انتقال توان با ظرفیت بالا 1396←…
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ، عضو هیئت موسس مرکز پژوهشی سیستم های سایبر فیزیکی 1396←…
 • گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان ، عضو قطب علمی ریزشبکه و شبکه های هوشمند الکتریکی 1395←…
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، نماینده دانشکده جهت مذاکره با دفتر تحقیقات شرکت توانیر 1395←1397
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، مدیریت بخش مهندسی قدرت 1395←1397
 • نجمن علمی شبکه هوشمند انرزی ایران ، عضویت در کارگروه واژه گزینی انجمن علمی شبکه هوشمند انرزی ایران 1395←…
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، عضو کمیته برگزاری مراسم نکوداشت پروفسور زاده 1394←…
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر داشگاه تهران ، عضو کمیته علمی و اجرایی دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت 1394←…
 • انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران ، عضو کمیته راهبردی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 1394←…
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، همکاری در برگزاری مراسم نکوداشت پروفسور مسعود سلطانی 1394←…
 • بخش ایران IEEE ، عضو کمیته ارتفای بخش ایران IEEE 1394←…
 • پژوهشگاه نیرو ، عضو کمیته راهبری تدوین نقشه راه پایایی 1393←…
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، عضو کمیته برگزاری مراسم نکوداشت دکتر حسین محسنی 1393←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق - قدرت

1386 ← 1389

M.Sc ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق - قدرت

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی برق - قدرت

1380 ← 1384

فعالیت های علمی