اعضای هیات علمی

فاطمه قاسمی اصفهانی

فاطمه قاسمی اصفهانی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084995
اتاق : 2-611
صفحه رخ نما
Scopus
  • 127 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 257 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

نام نوع تلفن آدرس
روش های صوری و درستی سنجی سیستم ها پژوهشی 61119706 ساختمان جدید، 501