اعضای هیات علمی

حمید مهینی

حمید مهینی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82089774
اتاق : 2-717
صفحه رخ نما
Scopus
  • 443 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
Google Scholar
  • 812 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

پسا دکتری ، مریلند ، علوم کامپیوتر

1391 ← 1393

دکتری ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1385 ← 1389

کارشناسی ارشد ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1383 ← 1385

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1379 ← 1383

فعالیت های علمی