اعضای هیات علمی

حمید مهینی

حمید مهینی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82089774
اتاق : 2-717
صفحه رخ نما
Scopus
  • 423 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۹
Google Scholar
  • 761 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Postdoctoral ، مریلند ، علوم کامپیوتر

1391 ← 1393

Ph.D ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1385 ← 1389

M.Sc ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1383 ← 1385

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1379 ← 1383

فعالیت های علمی