اعضای هیات علمی

حمید مهینی

حمید مهینی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82089774
اتاق : 2-717
صفحه رخ نما
Scopus
  • 419 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۹
Google Scholar
  • 756 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.