اعضای هیات علمی

حمید مهینی

حمید مهینی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82089774
اتاق : 2-717
صفحه رخ نما
Scopus
  • 419 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۹
Google Scholar
  • 756 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی الگوریتم 1 8101424 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/08 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1398
طراحی الگوریتم 1 8101424 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/11/01 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 79 نامشخص نامشخص 3973
طراحی الگوریتم 1 8101424 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/26 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1397
طراحی الگوریتم 1 8101424 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/11/02 (08:30 - 11:30) ترم اول 1397
طراحی الگوریتم 1 8101424 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/03/27 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1396
طراحی الگوریتم 1 8101424 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/03 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
نمایش 7 نتیجه
از 1