اعضای هیات علمی

حمید مهینی

حمید مهینی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82089774
اتاق : 2-717
صفحه رخ نما
Scopus
  • 388 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۹
Google Scholar
  • 704 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال