اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجتبی دهملائیان

مجتبی دهملائیان،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089716
اتاق : 2-321
Scopus
  • 723 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
Google Scholar
  • 1262 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه میشیگان آن آربور ، مهندسی برق

1381 ← 1386

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق و کامپیوتر

1379 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق و کامپیوتر

1375 ← 1379

فعالیت های علمی