اعضای هیات علمی

مجتبی دهملائیان

مجتبی دهملائیان،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089716
اتاق : 2-321
صفحه رخ نما
Scopus
  • 942 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1664 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه میشیگان آن آربور ، مهندسی برق

1381 ← 1386

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق و کامپیوتر

1379 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق و کامپیوتر

1375 ← 1379

فعالیت های علمی