اعضای هیات علمی

مجتبی دهملائیان

مجتبی دهملائیان،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82085016
اتاق : 2-321
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1037 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 1285 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

طرح های کاربردی