اعضای هیات علمی

محمدحامد صمیمی

محمدحامد صمیمی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 88011247
اتاق : ساختمان فشارقوی، 33
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی