اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی طالع ماسوله

مهدی طالع ماسوله،

استادیار
  • دانشگاه تهران ، مدیر آزمایشگاه تعامل انسان و ربات
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ، مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی" تعامل انسان و ربات" دانشکده مھندسی برق و کامپیوت
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 61118413
اتاق : 2-310
Scopus
  • 562 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
Google Scholar
  • 880 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۱۹

نام نوع تلفن آدرس
تعامل انسان و ربات پژوهشی 61118413 انتهای امیر آباد شمالی-بعد از پل حکیم-جنبت خوابگاه دخترانه چمران-ساختمان شماره 3 ژئوفیزیک-اتاق B217