اعضای هیات علمی

مجید صنایع پسند

مجید صنایع پسند،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084225
اتاق : 2-609
صفحه رخ نما
Scopus
  • 3309 ارجاعات
  • 33 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 4813 ارجاعات
  • 39 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

نام نوع تلفن آدرس
رله و حفاظت آموزشی 61114312 ساختمان قدیم - طبقه دوم
حفاظت دیجیتال پژوهشی 61119708 ساختمان قدیم - طبقه دوم