اعضای هیات علمی

صدف صالح کلیبر

صدف صالح کلیبر،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
شبکه و سیستم‎های امن
شماره تماس : 82084340
اتاق : 2-714
صفحه رخ نما