اعضای هیات علمی

محمود شاه آبادی

محمود شاه آبادی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | الکترونیک
شماره تماس : 82084923
اتاق : 2-716
صفحه رخ نما

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال