اعضای هیات علمی

مازیار احمدشعربافی

مازیار احمدشعربافی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
شماره تماس : 61114214
اتاق : -
صفحه رخ نما