اعضای هیات علمی

سیامک محمدی

سیامک محمدی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر | نرم افزار
شماره تماس : 82084935
اتاق : 1-226
صفحه رخ نما
Scopus
  • 609 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
Google Scholar
  • 1004 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.