اعضای هیات علمی

ابراهیم اصل سلیمانی

ابراهیم اصل سلیمانی،(بازنشسته)

استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084331
اتاق : 1-116
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1123 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 1392 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

افتخارات