دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

سهراب امینی ولاشانی

سهراب امینی ولاشانی

سهراب امینی ولاشانی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1394