اعضای هیات علمی

شقایق وحدت

شقایق وحدت،

استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک(مهندسی برق گرایش الکترونیک)
شماره تماس : 82084340
اتاق : 714-2
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی