اعضای هیات علمی

وحید شاه منصوری

وحید شاه منصوری،

استادیار
  • ، استاد مشاور انجمن علمی دانشکده مهندسی برق
  • ، کارشناس خبره پارک علمی و فناوری دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | شبکه و سیستم‎های امن
شماره تماس : 82089767
اتاق : 2-715
صفحه رخ نما
Scopus
  • 688 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 1111 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.