اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی الفت

علی الفت،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084338
اتاق : 1-414
Scopus
  • 240 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

پروفایل

  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ، مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه مخابرات دیجیتال 1394←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی