- دوشنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۲

فناوری اطلاعات

بخش مهندسی فناوری اطلاعات (IT) یکی از جدیدترین و بهروزترین بخشهای دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر می باشد. این بخش با توجه به نفوذ روز افزون فناوری اطلاعات در همه ابعاد زندگی بشر و احساس نیاز مبرم کشور به فارغ التحصیلان آن، با هدف آموزش و تعلیم دانشجویان و انجام تحقیقات گسترده و روزآمد در حوزه پر رونق و پویای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) تشکیل شده است. این بخش در مقاطع کارشناسی، کارشناسیارشد، و دکتری دانشجو می پذیرد.

در مقطع کارشناسی، دانشجویان این رشته در کنار آشنایی با تولید نرمافزار با مباحث دیگری نظیر سخت افزار کامپیوتر، شبکه، امنیت، مدیریت فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی نیز آشنا می شوند.

هدف دورهی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات تربیت افرادی است که نه تنها پایههای علمی و وسعت دید لازم را در زمینهی فناوری اطلاعات داشته باشند، بلکه قادر به استفاده از دانش خود در موقعیتها و سناریوهای عملی نیز باشند. این رشته به تربیت متخصص در تحلیل، طراحی، پیادهسازی و مدیریت خدمات نوین فناوری اطلاعات میپردازد. مهندسی فناوری اطلاعات یک رشتهی میانرشتهای بوده و فناوریهای محاسباتی و رایانشی پایههای اصلی آن را تشکیل میدهند. این رشته با نگاهی جامع به مسائل سازمانی و سامانههای اطلاعاتی، زیرساختهای سامانهها، فناوریهای کاربردی، روشهای نرمافزاری و هوشمند، سعی در تربیت نیروی انسانی برای ایجاد این خدمات ترکیبی دارد.

دورهی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی است که به اعطای بالاترین مدرک در این زمینه میانجامد و رسالت آن تربیت افرادی است که با نوآوری در زمینهای خاص در گسترش مرزهای دانش، تحلیل جامع و همچنین رفع نیازهای کشور موثر باشند. این دوره مجموعهای از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی است که کلیهی زمینههای مرتبط با مهندسی فناوری اطلاعات و زمینههای بینرشتهای مربوط را در بر میگیرد.

در همه مقاطع، به خصوص در مقطع کارشناسیارشد و دکتری، دانشجویان در کنار آموزش در حوزه های مرتبط، تحقیقاتی هم-سطح با دانشگاههای مطرح دنیا انجام می دهند. این تحقیقات در آزمایشگاههای پژوهشی این بخش انجام می پذیرد. بسیاری از این آزمایشگاهها در کشور پیشرو حوزه خود می باشند. همکاران بخش فناوری اطلاعات در این آزمایشگاهها در زمینه های زیر به تحقیق مشغول می باشند:

 

 • شبکه های رایانه ای
 • رایانش ابری
 • اینترنت اشیاء و سیستمهای سایبری-فیزیکی
 • سیستمهای توزیع شده
 • امنیت سایبری، اعتماد و حریم خصوصی
 • بلاکچین
 • هوش مصنوعی و علوم داده
 • پردازش زبان و گفتار
 • سامانهها و کاربردهای چندرسانهای
 • پردازش، ارتباطات و شبکهسازی چندرسانهای
 • مدیریت اطلاعات
 • ترکیب اطلاعات
 • خدمات الکترونیکی (یادگیری الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی)
 • بیوانفورماتیک
 • پردازش و تحلیل تصویر
 • شبکه های اجتماعی

 

مدیر گروه

دانشیار
شماره تماس : 82084181
اتاق: 1-230
پست الکترونیکی