آزمایشگاه های آموزشی


نام بخش مرتبط سرپرست
آزمایشگاه ابزار دقیق کنترل محمدرضا نیری
آزمایشگاه روانشناسی محاسباتی هوش ماشین و رباتیک منوچهر مرادی سبزوار
آزمایشگاه مبانی ماشین های الکتریکی و الکترومغناطیس قدرت معین عابدینی
الکترونیک دیجیتال معماری کامپیوتر بهجت فروزنده
رله و حفاظت قدرت مجید صنایع پسند
کارگاه کامپیوتر معماری کامپیوتر سیامک محمدی
مبانی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات فتانه تقی یاره
مدل شبکه های قدرت قدرت مهدی داورپناه
الکترونیک 1 الکترونیک رضا نوید
الکترونیک 2 الکترونیک رضا نوید
الکترونیک 3 الکترونیک صمد شیخائی
الکترونیک صنعتی قدرت محسن حمزه
بررسی سیستم های قدرت قدرت حبیب پناهی بروجنی
پردازش چند رسانه ای فناوری اطلاعات محمود رضا هاشمی
پردازش چند رسانه ای معماری کامپیوتر محمود رضا هاشمی
تجهیزات پزشکی مهندسی پزشکی غلامعلی حسین زاده دهکردی
ریزپردازنده معماری کامپیوتر سعید صفری
روشنایی فنی قدرت امیر عباس شایگانی اکمل
سیستم عامل نرم افزار ناصر یزدانی تازه کند
سیستم عامل معماری کامپیوتر ناصر یزدانی تازه کند
سیستم های نهفته کاربردی سیستم های دیجیتال زین العابدین نوابی شیرازی
شبکه های کامپیوتری کارآمد نرم افزار
فشارقوی الکتریکی قدرت امیر عباس شایگانی اکمل
کارگاه برق قدرت سیدقاسم رضازاده سوته
کارگاه عمومی معماری کامپیوتر منوچهر مرادی سبزوار
کنترل خطی کنترل
ماشین 1 و 2 قدرت معین عابدینی
مبانی مهندسی برق قدرت صادق واعظ
مدار منطقی سیستم های دیجیتال زین العابدین نوابی شیرازی
مدار منطقی معماری کامپیوتر زین العابدین نوابی شیرازی
مدار و اندازه گیری 1 و 2 قدرت رضا بخردیان
معماری کامپیوتر معماری کامپیوتر سعید صفری
معماری کامپیوتر سیستم های دیجیتال سعید صفری
نرم افزار و پایگاه داده ها نرم افزار آزاده شاکری