هیأت رئیسه دانشکده

 

ریاست دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مجید صنایع پسند

معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محمدرضا کلاهدوز اصفهانی

تصویر araabi

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

  بابک نجار اعرابی

معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سعید صفری