هیأت رئیسه دانشکده

 

ریاست دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مجید صنایع پسند

معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مصطفی ارسالی صالحی نسب

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مهدی کارگهی

معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محسن حمزه