اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهمن دولتشاهی

بهمن دولتشاهی،(بازنشسته)

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی