اعضای هیات علمی

فرخ آرزم

فرخ آرزم،(بازنشسته)

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
بازنشسته - مخابرات
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، شفیلد ، مهندسی مخابرات

1354 ← 1357

کارشناسی ارشد ، شفیلد ، مهندسی مخابرات

1353 ← 1354

کارشناسی ارشد ، تهران ، مهندسی برق

1344 ← 1349

فعالیت های علمی