اعضای هیات علمی

فرخ آرزم

فرخ آرزم،(بازنشسته)

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
بازنشسته - مخابرات
صفحه رخ نما
Scopus
  • 5 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، شفیلد ، مهندسی مخابرات

1354 ← 1357

M.S ، شفیلد ، مهندسی مخابرات

1353 ← 1354

کارشناسی ارشد ، تهران ، مهندسی برق

1344 ← 1349