اعضای هیات علمی

فرخ آرزم

فرخ آرزم،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
بازنشسته - مخابرات
صفحه رخ نما
Scopus
  • 5 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال