اعضای هیات علمی

عبدالحسین وهابی

عبدالحسین وهابی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82084971
اتاق : 416-1