اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدحسین احمدی نوبری

سیدحسین احمدی نوبری،

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
شماره تماس : -
اتاق : -