اعضای هیات علمی

سیدحسین احمدی نوبری

سیدحسین احمدی نوبری،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی