اعضای هیات علمی

سیدحسین احمدی نوبری

سیدحسین احمدی نوبری،(بازنشسته)

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما