اعضای هیات علمی

کریم محمد پور اقدم

کریم محمد پور اقدم،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084999
اتاق : 1-240
صفحه رخ نما
Scopus
  • 363 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
Google Scholar
  • 482 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی