اعضای هیات علمی

کریم محمد پور اقدم

کریم محمد پور اقدم،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084999
اتاق : 1-240
صفحه رخ نما
Scopus
  • 450 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 602 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه KUL ، مهندسی برق - مخابرات

1387 ← 1390

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق - مخابرات

1384 ← 1390

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق - مخابرات

1380 ← 1382

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق - مخابرات

1376 ← 1380

فعالیت های علمی