اعضای هیات علمی

محمد عبدالاحد

محمد عبدالاحد،

دانشیار
  • دانشگاه تهران ، استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084307
اتاق : 1-416
Scopus
  • 1136 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
Google Scholar
  • 1284 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

پروفایل

  • دانشگاه تهران ، استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی