اعضای هیات علمی

محمد عبدالاحد

محمد عبدالاحد،

دانشیار
  • ، عضو هیات علمی وابسته دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • ، استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • ، داور بین المللی صندوق حمایت از فناوران سوییس
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084307
اتاق : 1-416
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1208 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
Google Scholar
  • 1360 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

پروفایل

  • ، داور بین المللی صندوق حمایت از فناوران سوییس 1397←…
  • ، استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر 1395←…
  • ، عضو هیات علمی وابسته دانشگاه علوم پزشکی تهران 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی