اعضای هیات علمی

مهدی داورپناه

مهدی داورپناه،

استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82085099
اتاق : 1-408
صفحه رخ نما
Scopus
  • 929 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 1169 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

نام نوع تلفن آدرس  
مدل شبکه های قدرت آموزشی مدل-شبکه-های-قدرت1
تحلیل حوادث شبکه برق پژوهشی تحلیل-حوادث-شبکه-برق
کارگاه برق آموزشی ساختمان قدیم، طبقه دوم کارگاه-برق