اعضای هیات علمی

مهدی داورپناه

مهدی داورپناه،

استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82085099
اتاق : 1-408
صفحه رخ نما
Scopus
  • 929 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 1169 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
نمایش 1 - 20 از 58 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حفاظت کنترل و پایداری ریز شبکه 8101906 3 01 | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم دوم 1400
کارگاه برق 8101303 1 01 هرهفته شنبه (10:30 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1399
طرح خطوط انتقال انرژی و پروژه 8101260 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1400/04/10 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1399
طرح پست های فشار قوی و پروژه 8101259 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1400/04/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1399
حفاظت کنترل و پایداری ریز شبکه 8101906 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1400/04/19 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1399
بررسی حالات گذرا در سیستم های قدرت 8101108 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1399/11/23 (08:30 - 11:00) ترم اول 1399
کارگاه برق 8101303 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1399
کارگاه برق 8101303 1 03 هرهفته یک شنبه (15:30 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
کارگاه برق 8101303 1 02 هرهفته شنبه (15:30 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
طرح خطوط انتقال انرژی و پروژه 8101260 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1399/10/27 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
آزمایشگاه رله و حفاظت 8101032 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1399
کارگاه برق 8101303 1 01 هرهفته شنبه (10:30 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1398
کارگاه برق 8101303 1 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1398
کارگاه برق 8101303 1 03 هرهفته دو شنبه (15:30 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1398
طرح پست های فشار قوی و پروژه 8101259 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
حفاظت کنترل و پایداری ریز شبکه 8101906 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/14 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1398
بررسی حالات گذرا در سیستم های قدرت 8101108 3 01 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1398/10/26 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
کارگاه برق 8101303 1 03 هرهفته یک شنبه (15:30 - 18:00) نامشخص ترم اول 1398
کارگاه برق 8101303 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1398
کارگاه برق 8101303 1 02 هرهفته شنبه (15:30 - 18:00) نامشخص ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 58 نتیجه
از 3